Jak je to s antibiotiky v mase

Čas od času se objevují informace o tom, kolik se použije antibiotik při výkrmu zvířat. Pravda, nebo mýtus?

O tom, jaký je skutečný stav věci, informovala Státní veterinární správa České republiky.

Nejčastěji se setkáváme s tvrzením, že se antibiotika používají při výkrmu a že v mase „stejně jsou“.

Skutečnost je ale taková, že používání antibiotik jako krmných aditiv, jiných než kokcidiostatik a histomonostatik, je v EU definitivně zakázáno od začátku roku 2006. Při monitoringu cizorodých látek se pravidelně přesvědčujeme 
o tom, že rezidua antibiotik jsou pod stanoveným limitem v potravinách živočišného původu, tedy i v mase.

Kontaminace potravního řetězce

„Obsah reziduí veterinárních léčivých přípravků nebyl prokázán (nepovolená medikace). Rezidua nepovolených látek a ostatních veterinárních léčivých přípravků nebyla zjištěna v žádném vzorku kompletních a doplňkových krmiv, včetně krmných směsí pro jednotlivé druhy a kategorie hospodářských zvířat,“ říká publikace Kontaminace potravního řetězce vydaná Státní veterinární správou ČR v roce 2013.

Antibiotika se smějí podávat jatečným zvířatům pouze z léčebných důvodů, na předpis veterinárního lékaře 
a v ochranné lhůtě před porážkou musejí být vysazena.

Antibiotiky léčené zvíře nesmí být v průběhu ochranné lhůty poraženo pro lidskou spotřebu, ani mléko léčených krav se nesmí použít (to se týká 
i jiných veterinárních léčiv, jejichž rezidua nesmějí být v živočišných produktech). O tom, že se tak děje, se přesvědčujeme monitoringem konaným na základě plánu kontrol.

Schneidy

Nebezpečí, plynoucí z nadužívání antibiotik